Informácie o webe

Informácie o webe

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.lesko.sk je LEŠKO s.r.o., Ič: 06957471 ktorý je v súlade so zák. č. 121/2000 Z. z., autorský zákon, oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len „Prevádzkovateľ – Správca“).

Prevádzkovateľ má všetky autorské práva k celému obsahu, ktorý umiestňuje na stránkach, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj na výber a spôsob usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a používateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito Pravidlami. Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len „Používatelia“). Používateľ vyjadrí súhlas s týmito Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z webových stránok Prevádzkovateľa či akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci webových stránok Prevádzkovateľa.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na webových stránkach prevádzkovateľa s výnimkou tohto dokumentu nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.

Zhromažďované informácie a ich využitie

Prístup na niektoré časti webovej stránky môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Používateľa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016. Prevádzkovateľ (správca) s týmito údajmi nakladá v súlade s platnými právnymi predpismi.

Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ (správca) spolupracuje so spoločnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto spoločnosti, ak sú na to oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi Používateľa, pričom s týmito informáciami pracujú len pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť na iný účel. S takou skutočnosťou bude Používateľ oboznámený vopred.

Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo použiť alebo odovzdať každý údaj, ktorý bude potrebný na akceptovanie právnych predpisov, na ochranu integrity siete, na splnenie požiadavky Používateľa alebo pri súdnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.

Ak si Používateľ želá opraviť alebo odstrániť osobné údaje, ktoré o ňom Prevádzkovateľ má, môže ho o to požiadať na emailovej adrese lesko@lesko.cz alebo na uvedenej poštovej adrese.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Stránky si môže Používateľ prehliadať bez uvedenia totožnosti alebo akýchkoľvek ďalších informácií osobného charakteru, ktoré sa ho týkajú. Používateľ udeľuje svoj výslovný súhlas na to, aby osobné údaje, ktoré Používateľ v súvislosti s používaním Stránok poskytne, boli využité len na uvedené účely.

Udelením súhlasu so Spracovaním osobných údajov vyplneného formulára „Otázka z webu“, formulára „Dopyt z webu“, prípadne formulárov na objednávku ďalších služieb či plnenia, dáva Používateľ spoločnosti uvedenej v Úvodnom ustanovení ako Správca, a ďalším tretím osobám určeným správcom ako spracovateľom, výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním vo formulári poskytnutých údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

Súhlas na zasielanie obchodných ponúk alebo obchodných oznámení elektronickými prostriedkami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, a to s cieľom poskytovať informácie o ďalších akciách, službách a produktoch, musí byť uvedený osobitne bez viazania na ďalšie služby Prevádzkovateľa (Správcu). Tento súhlas Používateľ udeľuje na obdobie 3 roky.

Používateľ má právo na opravu osobných údajov alebo právo na odstránenie osobných údajov, ako aj právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to formou písomnej informácie zaslanej na adresu vlastníka (Prevádzkovateľa) webovej prezentácie.

Prevádzkovateľ (Správca) sa ďalej zaväzuje nepristúpiť na spracovanie osobných údajov, ktoré by bolo v rozpore s vyššie uvedenými účelmi, a nezverejňovať, neposkytnúť ani neposkytovať informácie týkajúce sa Používateľa bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

Povinné náležitosti obsahu obchodných e-mailov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky e-maily rozosielané pomocou Služby „novinky e-mailom“ obsahovali nasledujúce náležitosti:

  • označenie prevádzkovateľa, ktorý e-maily rozposiela
  • e-mailová adresa, z ktorej bol e-mail odoslaný, je funkčná
  • platnú e-mailovú adresu, na ktorú môže Používateľ priamo a účinne zaslať Prevádzkovateľovi správu a Používateľa kontaktovať
  • viditeľne umiestnený odhlasovací odkaz na automatizované odhlásenie Používateľa, ktorý môže Používateľ použiť na vyjadrenie svojho nesúhlasu so zasielaním ďalších e-mailov.
  • Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky Obchodné oznámenia rozosielané v e-mailových Správach pomocou Služby „novinky e-mailom“ jeho Zákazníkom obsahovali okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcom odseku aj jasné a zreteľné označenie, že ide o obchodné oznámenie.

Soubory cookies

Cookies sú malé súbory s údajmi, ktoré sa ukladajú na pevný disk vášho počítača prostredníctvom webových stránok, ktoré prechádzate. Slúžia najmä na zjednodušenie a uľahčenie používania stránok a orientáciu na nich, ďalej na štatistické a analytické účely. Súbory cookies sú anonymné a nespracúvajú osobné údaje, ktoré by mohli jednoznačne identifikovať používateľa.

Používateľov týmto upozorňujeme, že naše stránky cookies používajú, pri návšteve nášho webu sa uložia na váš počítač. Pri ďalšej návšteve si stránky súbory cookies môžu načítať a opätovne odoslať údaje späť stránkam alebo prvku, ktorý pôvodne súbory cookies použil.

Ako používateľ môžete ukladanie súborov cookies odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácií nájdete v pomoci v príslušnom prehliadači. Upozorňujeme však, že pri deaktivácii možnosti použiť súbory cookies nemusia fungovať všetky funkcie webu správne.

Na stránkach sa používajú nasledujúce typy cookies:

1. Cookies na meranie návštevnosti stránok a využívanie on-line služieb
Štatistické cookies sa používajú na meranie návštevnosti stránok (zaznamenávajú počet návštev na stránkach, čas strávený na stránkach, navštívené stránky a podobne). Účelom týchto cookies je neustále zlepšovať naše stránky a zabezpečiť, aby boli aktuálne a boli sme schopní prispôsobiť ich viacerým potrebám používateľov.

2. Cookies na zapamätanie prihlasovacích údajov
V niektorých častiach stránok sa môžete prihlásiť/identifikovať k určitej službe. Tieto stránky používajú súbory cookies napr. na zapamätanie prihlasovacích údajov k používateľskému účtu tak, aby bol prístup k danej službe napr. pri ďalšej návšteve jednoduchší.

3. Cookies na monitorovanie reklamy tretích strán
Na stránkach môže byť zobrazená reklama/obsah tretích strán, pričom tretie strany používajú svoje vlastné súbory cookies na analýzu toho, koľko používateľov obsah (napr. reklamu) videlo alebo na obsah kliklo. Tieto súbory sú generované a spravované tretími stranami a prevádzkovateľ stránok nemá prístup k údajom, ktoré tieto súbory spracovávajú.

4. Ďalšie súbory cookies
Na stránkach môžu byť použité aj súbory cookies tretích strán, ktoré analyzujú použitie stránok zo strany používateľa a uľahčujú ďalšie použitie stránok, napríklad vyplnenie formulára žiadosti newslettera atď.
5. Flash cookies
Stránky na zobrazenie časti obsahu používajú Adobe Flash Player. V rámci snahy zlepšiť skúsenosti používateľov Adobe Flash Player používa súbory cookies ako tzv. „lokálne zdieľané objekty“ na podporu niektorých funkcií. Tieto súbory cookies možno ovládať prostredníctvom Adobe Flash Playera. Viac informácií o tomto type cookies a ich využití nájdete na stránkach spoločnosti Adobe – http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

Personalizovaná reklama: Ako funguje?
Súbory cookies uložené na pevných diskoch počítačov používateľov v závislosti od stránok, ktoré používatelia navštívili, môžu zaznamenať napríklad:

  • údaje o stránkach, ktoré používatelia navštívili v uplynulom období
  • údaje o produktoch alebo službách, o ktoré používatelia prejavili záujem
  • údaje o jazyku, umiestnení, operačnom systéme, prehliadači a pod. s cieľom optimalizovať zobrazenie pri opätovnom zobrazení stránok

Personalizovaná reklama
Na základe poverenia prevádzkovateľa stránok môžu poskytovatelia týchto služieb umožniť používateľom prijímať reklamu, ktorá je individuálne vybraná na základe akcií, o ktoré používatelia prejavili záujem v priebehu návštevy stránok v uplynulom období.

Odkazy na iné stránky

Na webových stránkach sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Ak Používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.

Správanie Používateľov

Pri používaní týchto stránok Používateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Používateľ je tiež povinný rešpektovať autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce Používateľovi z používania týchto stránok nesie Používateľ, Prevádzkovateľ za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prerokované príslušným súdom v Českej republike a v súlade so zákonmi Českej republiky.

Ustanovenia týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné, budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich ustanovení a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Vyhlásenie o prístupnosti

Tento web sa snaží o maximálnu prístupnosť svojho obsahu i funkčnosti, a to podľa väčšiny známych metodík. Spĺňa všetky dôležité zásady prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly Web aj WCAG.

Celý web je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov internetových prehliadačov.

Štruktúra layoutu aj obsahu je vytvorená štrukturálnym HTML. Vizuálna prezentácia potom pomocou kaskádových štýlov CSS a maximálne dodržiava syntaktickú a sémantickú správnosť.